Team

N

Nicki

Senior Stylist
L

Lu

Senior stylist
S

Steff

B

Bex

S

Sophie

Senior Stylist
K

Kerry

B

Bethany